مقدمه : این مقاله بنا به درخواست مصرف کنندگان این دستگاه جهت افزایش اطلاعات ، تشخیص عیوب دستگاه و برطرف نمودن بعضی از این عیوب می باشد . لذا از تیم تعمیرات دستگاه تصفیه آب پاک نوش ایرانیان تقاضا شد تا مجموعه ای از این ایراد ها که عموما بیشتر با آن مواجه می شوند […]