آب قابل شرب

مقدّمه اگر در کشوری مانند  فرانسه منابع زیر زمینی فراوان آب قابل شرب را به راحتی در اختیار آن سرزمین قرار داده،در بعضی از مناطق کره زمین مانند ساحل غربی آمریکا و کشور اسرائیل که چنین منابعی وجود ندارد، وضعیت متفاوت است.به این دلیل  در این مناطق ، برای برطرف کردن نیازآب شرب ، آب […]